SÄÄNNÖT

Kiiskisten sukuseura ry:n säännöt

§1 Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kiiskisten sukuseura ry ja sen kotipaikka on Juva. Näissä säännöissä
yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura.

§2 Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Kiiskisten suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin
liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä
tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
– järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
– tekee ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,
– kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
– harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,
– toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden
tarpeellisten paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen
kanssa.
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua
omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella
luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi omistaa toimintansa kannalta
tarpeellisia kiinteistöjä.
Sukuseura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai
voiton tuottaminen jäsenilleen.

§3 Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa henkilö, joka isän tai äidin
puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puoliso, tai vaikka henkilö ei olisi sukua Kiiskisille.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy
hakemuksesta sukuseuran hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä sukuseuran
sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen
toimintaa.

§4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään sukuseurassa
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka
sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§5 Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen tai ainaisjäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää varsinainen sukukokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

§6 Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä
vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on
varsinaisten sukukokousten välinen aika, noin kaksi vuotta. Kaikki hallituksen jäsenet ovat
erovuorossa yhtä aikaa. Hallitukseen pyritään saamaan jäseniä kaikista sukuhaaroista.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa
tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa antavia elimiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
sitä vaatii. Sukuseuran hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
Sukuseuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

§7 Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§8 Tilikausi ja toiminnantarkastus

Vuoden 2022 tilikausi päättyy 31.12.2022. (9kk), jonka jälkeen tilikaudet ovat kalenterivuosittain eli 1.1.-31.12. Tätä ennen sukuseuran tilikausi päättyi vuosittain 31.3. Ensimmäinen tilikausi oli 7.7.2018–31.3.2019.

Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatimat vuosikertomukset on
annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista sukukokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
sukukokousta hallitukselle.

§9 Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.
Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka 2. vuosi hallituksen
määräämänä päivänä huhti–syyskuun aikana. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran
sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Vaatimus on käsiteltävä ja kutsu ylimääräiseen
sukukokoukseen on lähetettävä 2 viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10 Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30)
vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai kirjeitse.


§11 Varsinainen sukukokous
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi
8. vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. kokouksen päättäminen
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

§12 Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan
asian esillä olosta.
Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sukuseuran varat sen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkisto
luovutetaan Kansallisarkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista
tutkimustyötä.

§13 Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.