KIISKISTEN SUKUSEURA RY

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 3.5.2023

Rekisterinpitäjä

Kiiskisten sukuseura ry

Henkilötietojen käsittelijä

Rauna Kiiskinen, info@kiiskistensukuseura.fi

Käsittelyn tarkoitus

Kiiskisen sukua koskevien suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen ja tallentaminen

sukututkimusrekisteriin sekä Kiiskisen suvun sukukirjan julkaiseminen.

Käsittelyn oikeusperuste

Sukututkimusrekisteri ja sukukirja: Rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttaminen (6 artikla 1f kohta).

Oikeutettu etu

Sukututkimusrekisteri: Historiallinen tutkimus ja sivistykselliset perusoikeudet

Sukukirjan julkaiseminen: Sananvapauden käyttäminen.

Tahot, joille tietoja luovutetaan

Henkilötietoja siirretään sukukirjan käsikirjoituksen pohja-aineistoksi.

Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan.

Käsiteltävät henkilötiedot

Suku- ja henkilöhistoriallisen tutkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot

Elossa olevien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja, rikostuomioihin ja rikkomuksiin

liittyviä henkilötietoja ja henkilötunnuksia ei käsitellä. Henkilötiedot on saatu osaksi rekisteröidyiltä

itseltään, osaksi viranomaisen henkilörekistereistä (lähinnä väestötietojärjestelmästä ja evankelis-

luterilaisen kirkon kirkonkirjoista) sekä arkistoista ja painetuista lähteistä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä ylläpitää

sukututkimusrekisteriä. Sen päätyttyä sukututkimusrekisteri joko siirretään yleisen edun mukaisiin

arkistointitarkoituksiin tai hävitetään.

Käsittelyn turvatoimet

Rekisterinpitäjä varmistaa riittävän tietoturvan mm. suojaamalla tiedot luvattomalta ja lainvastaiselta

käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta ja häviämiseltä. Rekisterinpitäjä käyttää

luotettavia tietojärjestelmien ja palvelinpalvelujen toimittajia, joilla on asianmukaiset suojaukset.

Rekisterinpitäjä pitää tietojärjestelmänsä jatkuvasti ajantasaisina ja tietoturvallisina sekä huolehtii

varmuuskopioista. Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat

rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin.

Rekisteröidyn oikeudet

— Oikeus saada tieto omien henkilötietojensa käsittelystä.

— Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa.

— Oikeus pyytää oman henkilötietonsa oikaisemista tai poistamista.

— Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista.

— Oikeus vastustaa käsittelyä.

— Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään.

— Oikeus tehdä käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.