KIISKISTEN SUKUSEURA RY

JÄSENREKISTERISELOSTE

Tietosuojalaki (5.12.2018/1050) ja Yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

Laatimispäivä 7.7.2018/päivitetty 24.4.2023

1. Rekisterin pitäjä

Kiiskisten sukuseura ry

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Leinonen

sihteeri@kiiskistensukuseura.fi

3. Rekisterin nimi

Kiiskisten sukuseura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

– sukuseuran sääntöjen mukaisten suku- ja jäsenasioitten hoito

– suvun ja sukuseuran jäsenrekisterin ylläpito

– sukuyhteydenpito

– www-sivujen palaute

– muut sääntöjen mukaisen toiminnan edellyttämät tarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat ja -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelinnumerot,

sähköpostiosoitteet, sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksu- ja

karhuamistiedot. Edelleen muut yhdistyksen päättämät tiedot kuten esim. tiedot

kunniapuheenjohtajuudesta, kunniajäsenyydestä ja perustajajäsenyydestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta sukuseuran ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain suvun rekisteriin

merkityille jäsenille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään ulkopuolisilta lukitussa tilassa. ATK-pohjainen rekisteri

on rekisterinpitäjän ja hallituksen jäsenten hallinnassa ja vain heillä on oikeus muuttaa,

lisätä tai poistaa tietoja. Se suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden

vaatimusten mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Suvun rekisterissä olevalla jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti jäsenrekisteriä ylläpitävälle henkilölle joko

allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostiviestillä (kohta 2).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Suvun rekisterissä olevalla jäsenellä on oikeus vaatia itseään koskevan tiedon korjaamista

tai jonkin tieto-osan poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti seuran jäsenrekisteriä

ylläpitävälle jäsensihteerille joko allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostiviestillä. Kirjeet ja

tulostetut sähköpostiviestit säilytetään niin kauan, kunnes vaaditut muutokset on toteutettu

ja niistä tehty tarpeelliset muutokset jäsenrekisteriin.

12. Tietosuojaselosteen luettavuus

Tämä tietosuojaseloste on luettavissa sukuseuran kotisivuilla.