KIISKISTEN SUKUSEURA RY 

JÄSENREKISTERISELOSTE 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § ja Yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) 

Laatimispäivä 7.7.2018/päivitetty 14.2.2021 

1. Rekisterin pitäjä 

Kiiskisten sukuseura ry 

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

Elina Reinikainen

sihteeri@kiiskistensukuseura.fi 

3. Rekisterin nimi 

Kiiskisten sukuseura ry:n jäsenrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

– sukuseuran sääntöjen mukaisten suku- ja jäsenasioitten hoito 

– suvun ja sukuseuran jäsenrekisterin ylläpito 

– sukututkimus ja sukujulkaisut 

– sukuyhteydenpito 

– www-sivujen palaute 

– muut sääntöjen mukaisen toiminnan edellyttämät tarkoitukset 

5. Rekisterin tietosisältö 

Jäsenten nimet, syntymäajat ja -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelinnumerot, 

sähköpostiosoitteet, sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksu- ja 

karhuamistiedot. Edelleen muut yhdistyksen päättämät tiedot kuten esim. tiedot 

kunniapuheenjohtajuudesta, kunniajäsenyydestä ja perustajajäsenyydestä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille ja sukuhaarojen vastuuhenkilöille ja 

hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä sukututkimustarkoituksiin seuran jäsenelle, joka 

on niitä pyytänyt. 

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteristä luovutetaan tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain suvun rekisteriin 

merkityille jäsenille. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto säilytetään ulkopuolisilta lukitussa tilassa. ATK-pohjainen rekisteri 

on rekisterinpitäjän ja hallituksen jäsenten hallinnassa ja vain heillä on oikeus muuttaa, 

lisätä tai poistaa tietoja. Se suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden 

vaatimusten mukaisesti. 

10. Tarkastusoikeus 

Suvun rekisterissä olevalla jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. 

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti jäsenrekisteriä ylläpitävälle henkilölle joko 

allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostiviestillä (kohta 2). 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Suvun rekisterissä olevalla jäsenellä on oikeus vaatia itseään koskevan tiedon korjaamista 

tai jonkin tieto-osan poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti seuran jäsenrekisteriä 

ylläpitävälle jäsensihteerille joko allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostiviestillä. Kirjeet ja 

tulostetut sähköpostiviestit säilytetään niin kauan, kunnes vaaditut muutokset on toteutettu 

ja niistä tehty tarpeelliset muutokset jäsenrekisteriin. 

12. Tietosuojaselosteen luettavuus 

Tämä tietosuojaseloste on luettavissa sukuseuran kotisivuilla.